Polityka prywatności

1. Identyfikacja nazwy firmy osoby odpowiedzialnej za akta.

Zgodnie z postanowieniami ustawy organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe uzyskane w wyniku przesłania danych osobowych zostaną włączone do pliku zastrzeżonego przez Creative Fitness Developments, SL zamieszkały przy Av. Alfahuir, 40. Bajo 46020 - Valencia (Hiszpania), po wdrożeniu wszystkich środków bezpieczeństwa ustanowionych dekretem królewskim 1720/2007.

 

2. Cele danych osobowych.

Creative Fitness Developments, S.L.informuje użytkownika, że dane są przetwarzane w następujących celach:

1. Przyjmowanie i odpowiadanie na komunikaty lub prośby otrzymane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza na stronie internetowej.

2. Prowadzenie historii stosunków handlowych.

3. Przechowywanie danych osobowych na potrzeby wysyłek reklamowych związanych z branżą IT.

3. Świadoma zgoda na przetwarzanie danych.

Creative Fitness Developments, S.L. informuje użytkownika swojej strony internetowej, że niniejsza polityka prywatności zawiera wszystkie aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych, które Creative Fitness Developments, S.L. wykonywana jako odpowiedzialna za nią. Zatem, gdy użytkownik nie utrzymuje stosunków handlowych z Creative Fitness Developments, S.L. Musi on wziąć pod uwagę i jest poinformowany, że wysłanie wiadomości e-mail lub przesłanie danych osobowych poprzez formularz kontaktowy do Creative Fitness Developments, S.L. lub przekazywanie przez użytkownika do Creative Fitness Developments, S.L. Wszelkie inne dane osobowe wiążą się lub implikują udzielenie przez Państwa dobrowolnej, jednoznacznej, konkretnej, świadomej i wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Creative Fitness Developments, S.L. w celach określonych w punkcie "2" niniejszej polityki prywatności, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub przesłania dokumentacji. W przeciwnym razie, jeśli użytkownik nie wyrazi na to zgody, prosimy o powstrzymanie się od wysyłania e-maili lub przekazywania swoich danych osobowych do Creative Fitness Developments, S.L. 

Do tych samych celów, Creative Fitness Developments, S.L. Informuje również, że w przypadku wysłania przez użytkownika wiadomości e-mail lub komunikatu do Creative Fitness Developments, S.L. Państwa dane osobowe ze względu na stanowisko zajmowane w przedsiębiorstwie - jako administrator, kierownik, przedstawiciel i/lub inne stanowisko jako osoba kontaktowa w tym samym przedsiębiorstwie - należy rozumieć, że taka komunikacja pociąga za sobą udzielenie przez Państwa jednoznacznej i wolnej zgody, świadomej i wyraźnej, na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Creative Fitness Developments, SL w celach określonych w punkcie "2" niniejszej polityki prywatności, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika lub przesłania dokumentacji. W przeciwnym razie, jeśli użytkownik nie wyraża zgody, prosimy o powstrzymanie się od wysyłania e-maili lub przekazywania swoich danych osobowych do Creative Fitness Developments, S.L.

4. Przesyłanie i rejestrowanie danych osobowych.

Przesłanie danych osobowych jest obowiązkowe, aby skontaktować się i otrzymać informacje o produktach i usługach Creative Fitness Developments, SL. Niepodanie wymaganych danych osobowych lub brak akceptacji niniejszej polityki ochrony danych oznacza brak możliwości zapisania się, zarejestrowania lub otrzymywania informacji o produktach i usługach Creative Fitness Developments, SL.

5. Środki bezpieczeństwa przyjęte w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Creative Fitness Developments, S.L. informuje użytkownika, że zgodnie z przepisami ustawy LOPD i rozporządzenia LOPD, dekret królewski 1720/2007, przyjął środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych i uniknięcia ich zmiany, utraty, przetwarzania lub nieuprawnionego dostępu, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter przechowywanych danych i ryzyko, na jakie są one narażone, niezależnie od tego, czy wynika ono z działań ludzkich, czy też ze środowiska fizycznego lub naturalnego, oraz że będzie zapisywać dane o charakterze osobowym wyłącznie w plikach spełniających warunki określone w odpowiednich rozporządzeniach w odniesieniu do ich integralności i bezpieczeństwa, a także w odniesieniu do ośrodków leczenia, pomieszczeń, sprzętu, systemów i programów. Podobnie, Creative Fitness Developments, S.L.  gwarantuje użytkownikowi przestrzeganie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w zakresie danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW oraz obowiązku ich przechowywania.

6. Realizacja prawa do sprzeciwu, dostępu, sprostowania i usunięcia danych.

Podobnie, niniejszym oświadczają Państwo, że zostali poinformowani, iż mogą Państwo w każdej chwili skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania, sprzeciwu i odwołania, załączając kserokopię swojego DNI, zgodnie z ustawą 15/1999 LOPD, za darmo pod adresem Av. Alfahuir, 40. Bajo 46020 - Valencia (Hiszpania) lub na następujący adres e-mail: support@gnesisofficial.com

7. Szczególnie wrażliwe dane.

Przy formalizowaniu wolnych pól tekstowych w żadnym wypadku nie jest dozwolone wprowadzanie danych osobowych dotyczących ideologii, przynależności związkowej, religii, przekonań, zdrowia, życia seksualnego lub aspektów rasowych. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek informacji związanych z aspektami wymienionymi w zapytaniu do formularza kontaktowego lub e-maila, zostaną one natychmiast usunięte z naszych systemów informatycznych bez możliwości odpowiedzi na złożone zapytanie, ponieważ takie dane nie są konieczne lub istotne dla celu konsultacji.

Dane wymagane przez użytkownika oznaczone gwiazdką (*) będą absolutnie niezbędne do skontaktowania się z użytkownikiem. W żadnym wypadku fakt niepodania większej ilości danych niż jest to bezwzględnie konieczne nie będzie oznaczał obniżenia jakości usługi.

8. Jakość danych.

Creative Fitness Developments, S.L. ostrzega użytkownika, że z wyjątkiem istnienia prawnie ustanowionego przedstawicielstwa, żaden użytkownik nie może posługiwać się tożsamością innej osoby i przekazywać jej danych osobowych, tak więc użytkownik w każdym momencie musi mieć na uwadze, że w przypadku korzystania z formularza kontaktowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, można podać jedynie dane osobowe odpowiadające jego własnej tożsamości i które są adekwatne, trafne, aktualne, dokładne i prawdziwe. W tym celu użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie i / lub pośrednie szkody wyrządzone osobom trzecim or Creative Fitness Developments, SLz powodu wykorzystania danych osobowych innej osoby lub własnych danych osobowych, gdy są one nieprawdziwe, błędne, nieaktualne, nieodpowiednie lub bezczelne. Podobnie, użytkownik, który korzysta z danych osobowych osoby trzeciej, odpowie tej ostatniej na obowiązek informacyjny ustanowiony w artykule 5.4 LOPD, w przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od zainteresowanej strony, i / lub konsekwencje braku poinformowania użytkownika. Uzyskane dane są adekwatne do celu, dla którego zostały zebrane, są ściśle poufne i dlatego nie będą przekazywane osobom trzecim.

9. Dane osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych.

Jeżeli użytkownik jest niepełnoletni lub niezdolny do pracy Creative Fitness Developments, S.L.ostrzega o konieczności uzyskania zgody ich rodziców, opiekunów lub przedstawicieli ustawowych na przekazanie ich danych osobowych, dla których Creative Fitness Developments, S.L. Prosimy o powstrzymanie się od korzystania z usługi poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, jeśli nie posiadają Państwo zgody rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych, nie będąc w żaden inny sposób Creative Fitness Developments, S.L., odpowiedzialnym za działania osób niepełnoletnich lub niezdolnych do czynności prawnych.

10. Aktualizacja danych.

Użytkownik jest jedynym źródłem informacji o swoich danych osobowych, więc Creative Fitness Developments, SLW celu aktualizacji i uaktualniania danych w każdym czasie zgodnie z zasadami LOPD, prosi, aby przekazać na adres wskazany do korzystania z praw dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu, wszelkie zmiany tego samego, jak również zaprzestania działalności w podmiocie, który reprezentuje, w stosownych przypadkach, aby przystąpić do anulowania i / lub historycznego traktowania ich.

11. Zgoda na wysyłkę reklam.

Podobnie, możesz dobrowolnie wyrazić zgodę, zaznaczając pole "Chcę otrzymywać informacje handlowe i reklamy od Creative Fitness Developments, S.L.", aby otrzymywać informacje handlowe, reklamy i promocje dotyczące produktów i usług oferowanych przez lub za pośrednictwem Creative Fitness Developments, S.L. w sektorze IT, obecnie i w przyszłości. Komunikacja może odbywać się za pomocą środków tradycyjnych i elektronicznych. Twoje dane osobowe będą przechowywane w naszych systemach informatycznych przez czas nieokreślony w celu prowadzenia kampanii marketingowych dotyczących produktów i usług firmy, tak długo jak nie skorzystasz z prawa do wycofania się ze wspomnianych wysyłek reklamowych.

12. Modyfikacja niniejszej polityki prywatności.

Creative Fitness Developments, S.L. zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszej polityki w celu dostosowania jej do przyszłych zmian legislacyjnych lub prawnych, jak również do praktyk branżowych, uprzednio informując UŻYTKOWNIKÓW o wszelkich zmianach, które mogą nastąpić.

 

  1. HOME
  2. Polityka prywatności
pl_PLPolski