A

Ostrzeżenie prawne

Ostrzeżenie prawne i informacja o warunkach korzystania z witryny internetowej

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym określonym w artykule 10 ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L, jako właściciel strony internetowej WWW.VITALYABG.COM oświadcza:

1. Dane identyfikacyjne:

- Nazwa firmy: CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L
- CIF: B40624918
- Siedziba: AV/ ALFAHUIR 40, VALENCIA (46020)
- Email: support@gnesisofficial.com
- Dane rejestrowe w rejestrze kupieckim: TOM: 10755, KSIĘGA: 8035, FOLIO: 107, SEKCJA: 8, KARTA REJESTRACYJNA: 190531, WPIS: 1

Ta informacja odpowiada i reguluje warunki użytkowania, ograniczenia odpowiedzialności i obowiązki, które użytkownicy strony internetowej, która jest opublikowana pod nazwą domeny GNESISOFFICIAL.COM przyjmują i zobowiązują się przestrzegać. W każdym razie, akceptacja ostrzeżenia prawnego nie oznacza ustanowienia stosunku umownego pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a ODPOWIEDZIALNYM za stronę internetową, ani też nie wpłynie na ten, który miał miejsce wcześniej. Jeśli chodzi o właściwe korzystanie ze strony internetowej, wszystkie zawarte informacje będą podlegały prawom, obowiązkom i zobowiązaniom ustanowionym przez obowiązujące w danym momencie przepisy, jak również tym ustanowionym w niniejszym ostrzeżeniu prawnym.

2. Definicje

- "Strona", domena GNESISOFFICIAL.COM, która jest udostępniana Użytkownikom Internetu.

- "Użytkownik", osoba fizyczna lub prawna, która korzysta lub przegląda Stronę.

- "Treści", to strony tworzące całą domenę GNESISOFFICIAL.COM, składające się na informacje i usługi, które CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L udostępnia Użytkownikom Internetu. Zawierają one wiadomości, teksty, zdjęcia, grafiki, ikony, logotypy, technologie, linki, tekstury, rysunki, pliki dźwiękowe i/lub graficzne, nagrania, oprogramowanie, wygląd, projekty graficzne i kody źródłowe oraz ogólnie wszelkiego rodzaju materiały zawarte na Stronie.

- "Web", słowo techniczne opisujące system dostępu do informacji za pośrednictwem Internetu, który jest skonfigurowany poprzez strony wykonane za pomocą języka HTML lub podobnego oraz mechanizmów programowania takich jak java, javascript, PHP lub innych itp. Strony te zaprojektowane i opublikowane pod nazwą domeny internetowej są wynikiem informacji, które właściciel udostępnia Użytkownikom Internetu.

- "Hiperłącze", technika, dzięki której Użytkownik może przeglądać różne strony WWW, lub Internetu, za pomocą prostego kliknięcia na tekst, ikonę, przycisk lub wskaźnik, który zawiera link.

- "Cookies", środek techniczny służący do "śledzenia" i monitorowania przeglądania stron internetowych. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Metoda ta ma wpływ na prywatność, dlatego CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L w porę i rzetelnie poinformuje o ich stosowaniu w momencie ich implementacji na Stronie.

3. Użytkownicy / Warunki użytkowania

Dostęp i/lub korzystanie z tej strony GNESISOFFICIAL.COM przypisuje warunek UŻYTKOWNIKA, który akceptuje, od wspomnianego dostępu i/lub korzystania, niniejsze warunki użytkowania, bez zastrzeżeń każdej z klauzul ogólnych i warunków zawartych w Ostrzeżeniu prawnym.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z klauzulami i warunkami użytkowania niniejszej Ostrzeżenia Prawnego, powstrzyma się od korzystania ze Strony.

4. Korzystanie z serwisu internetowego

GNESISOFFICIAL.COM zapewnia dostęp do artykułów, informacji i danych (dalej "TREŚCI") będących własnością CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. UŻYTKOWNIK bierze na siebie odpowiedzialność za korzystanie z serwisu.

Niektóre strony serwisu (GNESISOFFICIAL.COM) mogą umożliwiać uczestnictwo poprzez komentarze, w tym przypadku każdy użytkownik może wysłać tekst poprzez formularz ustanowiony w tym celu. Wysyłając wspomniane teksty, poprzez kliknięcie na odpowiedni link, UŻYTKOWNIK zgadza się i akceptuje odpowiednie wykorzystanie treści, które GNESISOFFICIAL.COM oferuje poprzez swoją stronę internetową, nie wykorzystując ich do:

(i) angażować się w działania niedozwolone, nielegalne lub sprzeczne z dobrą wolą i porządkiem publicznym.

(ii) rozpowszechniania treści lub propagandy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficzno-nielegalnym, popierania terroryzmu lub ataku na prawa człowieka.

(iii) powodować uszkodzeń systemów fizycznych i logicznych (GNESISOFFICIAL.COM), jego dostawców lub osób trzecich, wprowadzać lub rozprzestrzeniać wirusów komputerowych lub jakichkolwiek innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą spowodować wyżej wymienione szkody. .

(iv) próbować uzyskać dostęp do kont e-mail innych użytkowników i, w stosownych przypadkach, korzystać z nich oraz modyfikować lub manipulować ich wiadomościami.

(v) Krótko mówiąc, do przestrzegania obowiązującego prawa, moralności i ogólnie przyjętych dobrych obyczajów, porządku publicznego oraz niniejszych ogólnych warunków dostępu i użytkowania.

W tym celu UŻYTKOWNIK zobowiązuje się i zobowiązuje się do NIEwykorzystywania jakichkolwiek Treści w celach lub skutkach nielegalnych, zabronionych w Ostrzeżeniu Prawnym lub przez obowiązujące przepisy prawa, szkodliwych dla praw i interesów osób trzecich, lub mogących w jakikolwiek sposób uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, pogorszyć lub uniemożliwić normalne korzystanie z Treści, sprzętu komputerowego lub dokumentów, plików i wszelkiego rodzaju treści przechowywanych w jakimkolwiek sprzęcie komputerowym będącym własnością lub na zlecenie CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L., innych Użytkowników lub jakiegokolwiek użytkownika Internetu (sprzętu i oprogramowania).

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się i zobowiązuje się nie przekazywać, rozpowszechniać lub udostępniać osobom trzecim wszelkiego rodzaju materiałów zawartych na Stronie, takich jak informacje, teksty, dane, treści, wiadomości, grafiki, rysunki, pliki dźwiękowe i/lub graficzne. , zdjęcia, nagrania, oprogramowanie, loga, znaki towarowe, ikony, technologie, zdjęcia, oprogramowanie, linki, projekty graficzne i kody źródłowe, lub jakiekolwiek inne materiały, do których miał dostęp jako Użytkownik Strony, przy czym wyliczenie to nie ma charakteru. limitującego.

Podobnie, zgodnie z tym wszystkim, UŻYTKOWNIK nie może:

- Reprodukować, kopiować, rozpowszechniać, udostępniać lub w jakikolwiek inny sposób publicznie przekazywać, przekształcać lub modyfikować zawartość, chyba że posiada się pisemną i wyraźną zgodę CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L, która jest właścicielem odpowiednich praw, lub mimo że jest to prawnie dozwolone.

- Usuwać, manipulować lub w jakikolwiek sposób zmieniać "prawa autorskie" i inne dane identyfikacyjne zastrzeżenia praw CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.Lo jego właścicieli, odcisków palców i/lub identyfikatorów cyfrowych lub innych środków technicznych ustanowionych w celu rozpoznania użytkownika.

- Użytkownik musi powstrzymać się od uzyskania lub nawet próby uzyskania Treści za pomocą środków lub procedur innych niż te, które w zależności od przypadku zostały udostępnione lub wskazane w tym celu na stronach internetowych, na których znajdują się Treści, lub ogólnie tych, które są zwyczajowo stosowane w Internecie w tym celu, o ile nie pociągają one za sobą ryzyka uszkodzenia lub wyłączenia Strony i/lub Treści.

5. Polityka prywatności. Ochrona danych osobowych

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L jest świadoma wagi ochrony danych, jak również prywatności UŻYTKOWNIKA i dlatego wdrożyła politykę przetwarzania danych, mającą na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w ich wykorzystywaniu i gromadzeniu, gwarantując zgodność z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i konfigurując tę politykę jako jeden z podstawowych filarów w liniach działania podmiotu. Dlatego też, CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L, nalega na obowiązkowe zapoznanie się z Polityką Prywatności: GNESISOFFICIAL.COM

6. Hiperłącza

Jako usługa dla naszych gości, nasza strona może zawierać hiperłącza do innych stron, które nie są obsługiwane ani kontrolowane przez CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. W związku z tym, CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L, nie gwarantuje, ani nie jest odpowiedzialna za legalność, niezawodność, użyteczność, prawdziwość i aktualność treści takich stron internetowych lub ich praktyk prywatności. Prosimy, aby przed przekazaniem swoich danych osobowych tym stronom internetowym nie należącym do GNESISOFFICIAL.COM, mieć świadomość, że ich praktyki ochrony prywatności mogą się różnić od naszych.

Podobnie osoby, które zamierzają utworzyć hiperłącze pomiędzy swoją stroną internetową a naszą (GNESISOFFICIAL.COM) muszą przestrzegać i stosować się do następujących warunków:

7. Zmiana ostrzeżenia prawnego

W celu poprawy działania strony internetowej, CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L zastrzega sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym momencie i bez konieczności wcześniejszego powiadomienia, zmian i aktualizacji informacji zawartych na stronie internetowej, konfiguracji i wyglądu tego i tego ostrzeżenia prawnego, jak również wszelkich innych warunków szczególnych. Gdy wspomniane warunki szczególne dotyczą UŻYTKOWNIKA, zostanie on o tym należycie poinformowany, mogąc powstrzymać się od akceptacji i stosowania tych warunków obowiązujących do momentu i do zakończenia stosunku umownego z właścicielem strony. Akceptacja Ostrzeżenia prawnego nie oznacza nawiązania jakichkolwiek stosunków handlowych, z wyjątkiem praw, obowiązków i zobowiązań, które wynikają z prawidłowego korzystania z tej strony internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie aktualizacje i/lub modyfikacje zostaną podane do wiadomości w momencie wejścia na stronę internetową, aby każdy UŻYTKOWNIK mógł poznać ich zakres.

8. Własność intelektualna / przemysłowa

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej swojej strony internetowej, jak również elementów w niej zawartych (na przykład obrazów, dźwięku, audio, wideo, oprogramowania lub tekstów; marek lub logo, kombinacji kolorów, struktury i projektu, wyboru użytych materiałów, programów komputerowych niezbędnych do jej funkcjonowania, dostępu i użytkowania, itp.), będących własnością CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L lub jej licencjodawców, wszystkie prawa zastrzeżone.

Jakiekolwiek użycie, które nie zostało wcześniej autoryzowane przez CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L, będzie uznane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej autora.

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do respektowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. Można przeglądać elementy strony internetowej, a nawet drukować, kopiować i przechowywać je na dysku twardym komputera lub na innym nośniku fizycznym, pod warunkiem, że jest to wyłącznie i wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. UŻYTKOWNIK musi powstrzymać się od usuwania, zmieniania, omijania lub manipulowania jakimkolwiek urządzeniem ochronnym lub systemem bezpieczeństwa, który został zainstalowany na stronach CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L.

Wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub znaki szczególne wszelkiego rodzaju, które pojawiają się na stronie są własnością CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L lub, w stosownych przypadkach, osób trzecich, które zezwoliły na ich użycie, przy czym nie należy rozumieć, że korzystanie lub dostęp do Portalu i/lub do Treści przypisuje Użytkownikowi jakiekolwiek prawo do wyżej wymienionych znaków towarowych, nazw handlowych i/lub znaków szczególnych, a żadne z praw do eksploatacji, które istnieją lub mogą istnieć w odniesieniu do tych Treści nie może być rozumiane jako przeniesione na Użytkownika.

W ten sam sposób, Zawartość jest własnością intelektualną CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L, lub osób trzecich w stosownych przypadkach, dlatego prawa własności intelektualnej są własnością CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L lub osób trzecich, które zezwoliły na ich wykorzystanie, którym odpowiada wykonanie. wyłączne prawa do ich wykorzystania w jakikolwiek sposób, a w szczególności prawa do reprodukcji, dystrybucji, publicznego komunikowania i przekształcania. Powielanie, dystrybucja i publiczne komunikowanie, w tym sposób udostępniania, całości lub części zawartości tej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek medium i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez upoważnienia, są wyraźnie zabronione. przez CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L

Nieautoryzowane wykorzystanie informacji zawartych na tej Stronie, jak również naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L lub osób trzecich zawartych na Stronie, które przekazały treść, spowoduje powstanie prawnie ustanowionej odpowiedzialności.

9. Cookies

Cookies to środki techniczne służące do "śledzenia" i monitorowania nawigacji na stronach internetowych. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Metoda ta ma wpływ na prywatność, dlatego CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L informuje, że może używać cookies w celu tworzenia statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej, jak również w celu identyfikacji komputera Użytkownika, co pozwala na jego rozpoznanie przy kolejnych wizytach. W każdym przypadku Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby nie zezwalała na używanie plików cookies podczas wizyt na stronie internetowej.

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L jest świadomy znaczenia ochrony danych, jak również prywatności UŻYTKOWNIKA i dlatego nalega na zapoznanie się z Polityką Cookies naszej strony GNESISOFFICIAL.COM

10. Dostępność strony

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L nie gwarantuje nieistnienia przerw lub błędów w dostępie do Strony, jej zawartości, ani tego, że są one aktualizowane, chociaż dołoży wszelkich starań, aby w stosownych przypadkach ich uniknąć, poprawić lub zaktualizować. W związku z tym CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wyrządzone UŻYTKOWNIKOWI, które wynikają z awarii lub rozłączeń w sieciach telekomunikacyjnych, które powodują zawieszenie, odwołanie lub przerwanie usługi Portalu w trakcie jej świadczenia. sama lub wcześniej.

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L wyklucza, z wyjątkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach, jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody o jakimkolwiek charakterze, które mogą być spowodowane brakiem dostępności, ciągłości lub jakości działania Strony i Zawartości, niezgodnością z oczekiwaniami użyteczności, jakie użytkownicy mogli przypisać Stronie i Zawartości.

Funkcją Hiperłączy, które pojawiają się na tej stronie jest wyłącznie informowanie użytkownika o istnieniu innych stron internetowych, które zawierają informacje na ten temat. Wspomniane hiperłącza nie stanowią żadnej sugestii ani rekomendacji.

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy bezpieczeństwa, które mogą wystąpić, ani za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane w systemie komputerowym użytkownika (sprzęt i oprogramowanie), lub w plikach lub dokumentach przechowywanych w nim, w wyniku :

- Obecność wirusa w komputerze użytkownika, który jest używany do łączenia się z usługami i zawartością strony internetowej,
- Nieprawidłowe działanie przeglądarki lub korzystanie z jej nieaktualizowanych wersji.

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L nie jest odpowiedzialna za zawartość wspomnianych stron powiązanych, działanie lub użyteczność Hiperłączy lub rezultat ich działania, ani nie gwarantuje braku wirusów lub innych elementów w nich zawartych, które mogą spowodować zmiany w systemie komputerowym. (sprzęt i oprogramowanie), dokumenty lub pliki użytkownika, z wyłączeniem wszelkiej odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wyrządzone użytkownikowi z tego powodu.

Dostęp do Strony nie oznacza zobowiązania ze strony CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L do kontroli braku wirusów, robaków lub jakichkolwiek innych szkodliwych elementów komputerowych. W każdym przypadku dostępność odpowiednich narzędzi do wykrywania i dezynfekcji szkodliwych programów komputerowych odpowiada Użytkownikowi, dlatego CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w zabezpieczeniach, które mogą wystąpić w trakcie świadczenia usługi. Strony, ani za ewentualne szkody, które mogą zostać wyrządzone systemowi komputerowemu użytkownika lub osób trzecich (sprzęt i oprogramowanie), plikom lub dokumentom w nim przechowywanym, w konsekwencji obecności wirusów w komputerze użytkownika używanym do połączenia z usługami i zawartością Strony, wadliwego działania przeglądarki lub używania nieaktualizowanych wersji tejże.

11. Jakość strony

Ze względu na dynamiczne i zmieniające się środowisko informacji i usług świadczonych za pośrednictwem Strony, CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L dokłada wszelkich starań, ale nie gwarantuje całkowitej prawdziwości, dokładności, wiarygodności, przydatności i/lub aktualności Treści.

Informacje zawarte na stronach składających się na niniejszy Portal mają jedynie charakter informacyjny, konsultacyjny, informacyjny i reklamowy. W żadnym wypadku nie oferują ani nie mają charakteru zobowiązania wiążącego lub umownego.

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L wyklucza wszelką odpowiedzialność za decyzje, które UŻYTKOWNIK może podjąć w oparciu o te informacje, jak również za ewentualne błędy typograficzne, które mogą zawierać dokumenty i grafiki Strony. Informacje podlegają ewentualnym okresowym zmianom bez uprzedniego powiadomienia o ich treści, w związku z rozbudową, ulepszeniem, korektą lub aktualizacją treści.

12. Dostępność treści

Świadczenie usługi Strony i Treści ma w zasadzie nieokreślony czas trwania. CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L jest jednak uprawniona do zakończenia lub zawieszenia świadczenia usługi Strony i/lub którejkolwiek z Treści w dowolnym momencie. Gdy tylko będzie to możliwe, CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L powiadomi z wyprzedzeniem o zakończeniu lub zawieszeniu Strony.

Do Państwa dyspozycji są formularze skarg, o które mogą Państwo zwrócić się do Administratora Danych za pośrednictwem środków wskazanych w punkcie 1 lub za pośrednictwem formularzy dostępnych w Urzędach Konsumenckich Państwa Wspólnoty Autonomicznej.

13. Jurysdykcja

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących interpretacji, stosowania i przestrzegania niniejszego Ostrzeżenia prawnego, jak również roszczeń, które mogą wynikać z jego stosowania, wszystkie zaangażowane strony poddają się aktualnemu ustawodawstwu hiszpańskiemu w celu określenia właściwej jurysdykcji w każdym konkretnym przypadku.

14. Prawo właściwe

Niniejsze warunki są regulowane przez prawo hiszpańskie.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone przez międzynarodowe prawa własności intelektualnej i traktaty. Ich kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie, w całości lub w części, za pomocą jakichkolwiek środków jest wyraźnie zabronione.

pl_PL