[vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%7D%7D”][vc_column][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22_content_primary%22%7D%7D”]

Wettelijke waarschuwing

[/vc_column_text][vc_column_text]

Wettelijke waarschuwing en informatie over de gebruiksvoorwaarden van de website

Overeenkomstig de informatieplicht van artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, verklaart CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L, als eigenaar van de website WWW.VITALYABG.COM:

1. Identificatiegegevens:

- Bedrijfsnaam: CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L.
- CIF: B40624918
- Maatschappelijke zetel: AV/ ALFAHUIR 40, VALENCIA (46020)
- E-mail: support@gnesisofficial.com
- Registratiegegevens in het handelsregister: VOLUME: 10755, BOEK: 8035, FOLIO: 107, SECTIE: 8, REGISTRATIEBLAD: 190531, INSCHRIJVING: 1

Deze informatie is in overeenstemming met en regelt de gebruiksvoorwaarden, de beperkingen van de verantwoordelijkheid en de verplichtingen die de gebruikers van de webpagina die gepubliceerd is onder de domeinnaam GNESISOFFICIAL.COM op zich nemen en zich ertoe verbinden te respecteren. In ieder geval impliceert de aanvaarding van de wettelijke waarschuwing niet de totstandkoming van een contractuele relatie tussen de GEBRUIKER en de VERANTWOORDELIJKE van de website, noch zal dit een invloed hebben op de relatie die zij eerder hadden. Met betrekking tot het juiste gebruik van de website is alle informatie onderworpen aan de rechten, plichten en verplichtingen die op elk moment door de geldende wetgeving zijn vastgesteld, evenals die welke in deze wettelijke waarschuwing zijn vastgesteld.

2. Definities

- "Pagina", domein GNESISOFFICIAL.COM, die beschikbaar wordt gesteld aan internetgebruikers.

- "Gebruiker", natuurlijke of rechtspersoon die de Pagina gebruikt of doorbladert.

- "Inhoud", zijn de pagina's die het gehele domein GNESISOFFICIAL.COM vormen en die de informatie en diensten vormen die CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. ter beschikking stelt aan de internetgebruikers. Zij bevatten berichten, teksten, foto's, grafieken, iconen, logo's, technologie, links, texturen, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, opnames, software, uiterlijk, grafische vormgeving en broncodes en, in het algemeen, elk soort materiaal dat op de Pagina staat.

- "Web", technisch woord dat het systeem van toegang tot informatie via het internet beschrijft, dat is geconfigureerd via pagina's die zijn gemaakt met HTML of een soortgelijke taal, en programmeringsmechanismen zoals java, javascript, PHP, of andere, enz. Deze onder een internetdomeinnaam ontworpen en gepubliceerde pagina's zijn het resultaat van de informatie die de eigenaar ter beschikking stelt van internetgebruikers.

- "Hyperlink", techniek waarmee een gebruiker door verschillende pagina's van het web, of het internet, kan bladeren met een eenvoudige klik op de tekst, het pictogram, de knop of de indicator die de link bevat.

- "Cookies", een technisch middel voor "traceerbaarheid" en monitoring van het surfen op websites. Het zijn kleine tekstbestanden die naar de computer van de gebruiker worden geschreven. Deze methode heeft gevolgen voor de privacy en daarom zal CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L het gebruik ervan tijdig en betrouwbaar melden op het moment dat ze op de Pagina worden geïmplementeerd.

3. Gebruikers / Gebruiksvoorwaarden

Toegang tot en/of gebruik van deze website GNESISOFFICIAL.COM verleent de gebruiker, die vanaf deze toegang en/of dit gebruik deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt, zonder voorbehoud van elk van de algemene clausules en voorwaarden opgenomen in de juridische waarschuwing.

Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de bepalingen en gebruiksvoorwaarden van deze Wettelijke waarschuwing, zal hij afzien van het gebruik van de Pagina.

4. Gebruik van de website

GNESISOFFICIAL.COM biedt toegang tot artikelen, informatie en gegevens (hierna "DE INHOUD") die eigendom zijn van CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. De GEBRUIKER aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de website.

Op sommige pagina's van de website (GNESISOFFICIAL.COM) kan deelname door middel van commentaar mogelijk zijn, in welk geval elke gebruiker teksten kan versturen via het daarvoor bestemde formulier. Door het verzenden van deze teksten, door te klikken op de bijbehorende link, stemt de GEBRUIKER ermee in en aanvaardt hij/zij de inhoud die GNESISOFFICIAL.COM via haar website aanbiedt op gepaste wijze te gebruiken, niet te gebruiken voor:

(i) onwettige, illegale of met de goede trouw en de openbare orde strijdige activiteiten te ontplooien.

(ii) inhoud of propaganda te verspreiden van racistische, xenofobe, pornografisch-illegale aard, die terrorisme of een aantasting van de mensenrechten bepleit.

(iii) schade veroorzaken aan de fysieke en logische systemen van (GNESISOFFICIAL.COM), haar leveranciers of derden, computervirussen introduceren of verspreiden of andere fysieke of logische systemen die voornoemde schade kunnen veroorzaken. .

(iv) proberen toegang te krijgen tot en, in voorkomend geval, gebruik te maken van de e-mailaccounts van andere gebruikers en hun berichten te wijzigen of te manipuleren.

(v) Kortom, de toepasselijke wetgeving, de goede zeden en algemeen aanvaarde goede gebruiken, de openbare orde en deze algemene voorwaarden voor toegang en gebruik te eerbiedigen.

Daartoe verbindt en verbindt DE GEBRUIKER zich ertoe de Inhoud NIET te gebruiken voor illegale doeleinden of effecten, verboden in de Wettelijke waarschuwing of door de geldende wetgeving, schadelijk voor de rechten en belangen van derden, of die op enigerlei wijze schade, onbruikbaarheid, overbelasting, verslechtering of verhindering van het normale gebruik van de Inhoud, computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten inhoud die zijn opgeslagen in computerapparatuur die eigendom is van of onder contract staat bij CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L, van andere Gebruikers of van enige gebruiker van Internet (hardware en software).

DE GEBRUIKER verbindt zich ertoe en verbindt zich ertoe om geen enkel materiaal van de Pagina, zoals informatie, teksten, gegevens, inhoud, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden. , foto's, opnames, software, logo's, handelsmerken, iconen, technologie, foto's, software, links, grafische vormgeving en broncodes, of enig ander materiaal waartoe hij als Gebruiker van de Pagina toegang had, zonder dat deze opsomming enig karakter heeft. limitatief.

Overeenkomstig dit alles mag DE GEBRUIKER ook niet:

- Het reproduceren, kopiëren, verspreiden, beschikbaar stellen of op enige andere wijze openbaar maken, transformeren of wijzigen van de Inhoud, tenzij je de schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming hebt van CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L, die eigenaar is van de betreffende rechten, of hoewel dit wettelijk is toegestaan.

- De "copyright" en andere identificerende gegevens van het voorbehoud van rechten van CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.Lo of haar eigenaars, van vingerafdrukken en/of digitale identificatiemiddelen, of van andere technische middelen die voor uw herkenning zijn vastgesteld, te verwijderen, te manipuleren of op enigerlei wijze te wijzigen.

- De Gebruiker mag de Inhoud niet verkrijgen of zelfs maar proberen te verkrijgen met andere middelen of procedures dan die welke, afhankelijk van het geval, voor dit doel beschikbaar zijn gesteld of voor dit doel zijn aangegeven op de webpagina's waar de Inhoud zich bevindt of, in het algemeen, die welke op het internet gewoonlijk voor dit doel worden gebruikt, voor zover deze geen risico van beschadiging of onbruikbaarheid van de Pagina en/of de Inhoud inhouden.

5. Privacybeleid. Gegevensbescherming

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. is zich bewust van het belang van gegevensbescherming en van de privacy van DE GEBRUIKER en heeft daarom een gegevensverwerkingsbeleid ingevoerd dat erop gericht is maximale veiligheid te bieden bij het gebruik en de verzameling van gegevens, de naleving van de huidige regelgeving op dit gebied te garanderen en dit beleid in te richten als een van de basispijlers van de activiteiten van de entiteit. Daarom dringt CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. aan op het verplicht lezen van haar Privacybeleid: GNESISOFFICIAL.COM

6. Hyperlinks

Als service aan onze bezoekers kan onze website hyperlinks bevatten naar andere sites die niet worden beheerd of gecontroleerd door CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. Daarom garandeert CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L niet, noch is zij verantwoordelijk voor de wettigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, waarheidsgetrouwheid en actualiteit van de inhoud van dergelijke websites of hun privacy praktijken. Voordat u uw persoonlijke gegevens verstrekt aan deze niet-GNESISOFFICIAL.COM websites, dient u zich ervan bewust te zijn dat hun privacybeleid kan verschillen van het onze.

Ook degenen die hyperlinks willen leggen tussen hun website en de onze (GNESISOFFICIAL.COM) moeten de volgende voorwaarden in acht nemen en naleven:

7. Wijziging van de wettelijke waarschuwing

Teneinde de prestaties van de website te verbeteren, behoudt CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. zich het recht voor om, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en updates aan te brengen aan de informatie op de website, de configuratie en het ontwerp van deze en deze wettelijke waarschuwing, evenals aan alle andere bijzondere voorwaarden. Wanneer deze bijzondere voorwaarden gevolgen hebben voor de GEBRUIKER, zal hij hiervan naar behoren in kennis worden gesteld, zodat hij kan afzien van de aanvaarding en toepassing van deze voorwaarden die van kracht zijn tot op het ogenblik en tot het einde van de contractuele relatie met de eigenaar van de website. De aanvaarding van de wettelijke waarschuwing houdt geen enkele commerciële relatie in, met uitzondering van de rechten, plichten en verplichtingen die voortvloeien uit het correcte gebruik van deze website in overeenstemming met de geldende wetgeving. Alle updates en/of wijzigingen zullen worden meegedeeld wanneer de website wordt bezocht zodat elke GEBRUIKER de draagwijdte ervan kan kennen.

8. Intellectuele / industriële eigendom

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, evenals van de elementen die deze bevat (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van de gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, de toegang en het gebruik ervan, enz.

Elk gebruik dat niet vooraf is goedgekeurd door CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L, zal worden beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. te respecteren. U kunt de elementen van het web bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een andere fysieke drager zolang het uitsluitend en alleen voor uw persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER dient zich te onthouden van het verwijderen, wijzigen, omzeilen of manipuleren van beveiligingen of beveiligingssystemen die op de pagina's van CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. zijn geïnstalleerd.

Alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de Pagina voorkomen zijn eigendom van CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L of, in voorkomend geval, van derden die toestemming hebben gegeven voor het gebruik ervan, zonder dat het gebruik van of de toegang tot het Portaal en/of de Inhoud aan de Gebruiker enig recht verleent op voornoemde handelsmerken, handelsnamen en/of onderscheidende tekens, en geen van de exploitatierechten die bestaan of kunnen bestaan op voornoemde Inhoud kan worden opgevat als zijnde overgedragen aan de Gebruiker.

Op dezelfde manier is de Inhoud het intellectuele eigendom van CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L, of van derden, indien van toepassing, daarom zijn de Intellectuele Eigendomsrechten eigendom van CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L of van derden die toestemming hebben gegeven voor het gebruik ervan, aan wie de uitoefening toekomt. exclusieve rechten om deze op welke manier dan ook te exploiteren en, in het bijzonder, de rechten van reproductie, distributie, publieke communicatie en transformatie. De reproductie, verspreiding en openbare mededeling, inclusief de wijze van beschikbaarstelling, van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze webpagina, voor commerciële doeleinden, in welk medium en met welke technische middelen dan ook, zonder toestemming, zijn uitdrukkelijk verboden. door CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L.

Het ongeoorloofd gebruik van de informatie op deze Website, evenals de schending van de Intellectuele of Industriële Eigendomsrechten van CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L of van derden die op de Pagina zijn opgenomen en de inhoud hebben overgedragen, zullen aanleiding geven tot de wettelijk vastgestelde verantwoordelijkheden.

9. Cookies

Cookies zijn de technische middelen voor "traceerbaarheid" en monitoring van de navigatie op de Websites. Het zijn kleine tekstbestanden die naar de computer van de Gebruiker worden geschreven. Deze methode heeft gevolgen voor de privacy en daarom deelt CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. mee dat zij cookies kan gebruiken om statistieken op te stellen over het gebruik van de website en om de PC van de Gebruiker te identificeren, zodat deze bij toekomstige bezoeken kan worden herkend. In ieder geval kan de gebruiker zijn browser zo instellen dat het gebruik van cookies bij zijn bezoeken aan de website niet wordt toegestaan.

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L is zich bewust van het belang van gegevensbescherming en de privacy van DE GEBRUIKER en dringt daarom aan op het lezen van het cookiebeleid van onze website GNESISOFFICIAL.COM.

10. Beschikbaarheid van de pagina

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L garandeert niet dat er geen onderbrekingen of fouten zijn in de toegang tot de Pagina en de Inhoud ervan, noch dat deze bijgewerkt zijn, hoewel zij haar uiterste best zal doen om deze in voorkomend geval te voorkomen, te corrigeren of bij te werken. Bijgevolg is CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt aan DE GEBRUIKER die het gevolg is van storingen of onderbrekingen in de telecommunicatienetwerken die de opschorting, annulering of onderbreking van de Portal dienst tijdens de levering van de dienst veroorzaken. zelf of eerder.

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. sluit, met de uitzonderingen voorzien in de huidige wetgeving, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten is aan het gebrek aan beschikbaarheid, continuïteit of kwaliteit van de werking van de Pagina en de Inhoud, het niet voldoen aan de verwachting van bruikbaarheid die gebruikers aan de Pagina en de Inhoud kunnen hebben toegekend.

De functie van de Hyperlinks die op deze Website voorkomen is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere Websites die informatie over het onderwerp bevatten. Deze Hyperlinks houden geen enkele suggestie of aanbeveling in.

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L is niet verantwoordelijk voor eventuele veiligheidsfouten die kunnen optreden, noch voor schade die kan worden veroorzaakt aan het computersysteem van de gebruiker (hardware en software), of aan de bestanden of documenten die daarin zijn opgeslagen, als gevolg van :

- De aanwezigheid van een virus in de computer van de gebruiker die wordt gebruikt om verbinding te maken met de diensten en de inhoud van de website,
- Een storing van de browser of het gebruik van niet bijgewerkte versies ervan.

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gelinkte pagina's, de werking of het nut van de Hyperlinks of het resultaat van deze links, noch garandeert zij de afwezigheid van virussen of andere elementen daarin die wijzigingen in het computersysteem kunnen veroorzaken. (hardware en software), documenten of bestanden van de gebruiker, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die de gebruiker om deze reden lijdt.

De toegang tot de Pagina houdt voor CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. geen verplichting in om de afwezigheid van virussen, wormen of andere schadelijke computerelementen te controleren. In ieder geval komt de beschikbaarheid van adequate hulpmiddelen voor het opsporen en ontsmetten van schadelijke computerprogramma's toe aan de Gebruiker, daarom is CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. niet verantwoordelijk voor eventuele veiligheidsfouten die kunnen optreden tijdens de levering van de dienst. van de pagina, noch voor de mogelijke schade die kan worden toegebracht aan het computersysteem van de gebruiker of van derden (hardware en software), de bestanden of documenten die daarin zijn opgeslagen, als gevolg van de aanwezigheid van virussen in de computer van de gebruiker die wordt gebruikt voor de verbinding met de diensten en de inhoud van het web, een storing van de browser of het gebruik van niet-geactualiseerde versies daarvan.

11. Pagina Kwaliteit

Gezien de dynamische en veranderende omgeving van de informatie en diensten die via de Pagina worden aangeboden, doet CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. haar best, maar garandeert niet de volledige waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en/of actualiteit van de Inhoud.

De informatie op de pagina's van dit portaal is uitsluitend informatief, adviserend, informatief en publicitair. Zij bieden of hebben in geen geval het karakter van een bindende of contractuele verbintenis.

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L sluit alle verantwoordelijkheid uit voor de beslissingen die DE GEBRUIKER kan nemen op basis van deze informatie, evenals voor eventuele typografische fouten die de documenten en afbeeldingen van de Pagina kunnen bevatten. De informatie is onderhevig aan mogelijke periodieke wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving van de inhoud als gevolg van uitbreiding, verbetering, correctie of actualisering van de Inhoud.

12. Beschikbaarheid van de inhoud

De dienstverlening van de Pagina en de Inhoud is in principe van onbepaalde duur. CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. is echter gerechtigd om op elk moment de dienstverlening van de Page en/of de Inhoud te beëindigen of op te schorten. Wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is, zal CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L de beëindiging of opschorting van de Pagina vooraf aankondigen.

Er staan klachtenformulieren tot uw beschikking, die u kunt aanvragen bij de verantwoordelijke voor de verwerking via de in punt 1 genoemde middelen, of via de formulieren die verkrijgbaar zijn bij de consumentenbureaus van uw autonome gemeenschap.

13. Bevoegdheid

Voor alle vragen over de interpretatie, toepassing en naleving van deze juridische waarschuwing, alsmede de vorderingen die uit het gebruik ervan kunnen voortvloeien, onderwerpen alle betrokken partijen zich aan de geldende Spaanse wetgeving om de bevoegde jurisdictie in elk specifiek geval te bepalen.

14. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Spaanse recht van toepassing.

All copyrights reserved by international intellectual property laws and treaties. Its copying, reproduction or dissemination, in whole or in part, by any means is expressly prohibited.[/vc_column_text][us_breadcrumbs home=”HOME” show_current=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%2C%22margin-top%22%3A%2250px%22%7D%7D”][/vc_column][/vc_row]

nl_NLNederlands