Zásady ochrany osobních údajů

1. Identifikace obchodního jména osoby odpovědné za spis.

V souladu s ustanoveními organického zákona č. 15/1999 ze dne 13. prosince 1999 o ochraně osobních údajů vás informujeme, že osobní údaje získané v důsledku zaslání osobních údajů budou začleněny do vlastního souboru, a to Creative Fitness Developments, SL s bydlištěm na adrese Av. Alfahuir, 40. Bajo 46020 - Valencie (Španělsko), po provedení všech bezpečnostních opatření stanovených královským dekretem 1720/2007.

 

2. Účely osobních údajů.

Creative Fitness Developments, S.L., informuje uživatele, že údaje jsou zpracovávány pro tyto účely:

1. Účastnit se komunikace nebo odpovědí na žádosti obdržené prostřednictvím e-mailu nebo formuláře na webových stránkách a odpovídat na ně.

2. Udržování historie obchodních vztahů.

3. Uchovávání osobních údajů pro reklamní zásilky související s odvětvím IT.

3. Informovaný souhlas se zpracováním údajů.

Creative Fitness Developments, S.L. informuje uživatele svých internetových stránek, že tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují všechny aspekty související se zpracováním osobních údajů, které se týkají Creative Fitness Developments, S.L. provedena jako odpovědná za ni. Pokud tedy uživatel neudržuje obchodní vztahy s Creative Fitness Developments, S.L. Musí vzít v úvahu a je informován o tom, že odeslání e-mailu nebo zaslání osobních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře na adresu Creative Fitness Developments, S.L. nebo sdělení uživatele Creative Fitness Developments, S.L. Jakékoli jiné osobní údaje vyžadují nebo předpokládají poskytnutí vašeho svobodného, jednoznačného, konkrétního, informovaného a výslovného souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů prostřednictvím Creative Fitness Developments, S.L. s účely stanovenými v oddíle "2" těchto zásad ochrany osobních údajů, jakož i s ohledem na vaši komunikaci nebo zasílání dokumentace. V opačném případě, pokud s tím uživatel nesouhlasí, nezasílejte prosím e-maily ani nesdělujte své osobní údaje na adresu Creative Fitness Developments, S.L. 

Pro stejné účely, Creative Fitness Developments, S.L. Informuje také, že pokud uživatel odešle e-mail nebo komunikuje s. Creative Fitness Developments, S.L. vaše osobní údaje z důvodu pozice, kterou zastáváte ve společnosti - ať už jako správce, manažer, zástupce a/nebo jakákoli jiná pozice kontaktní osoby v této společnosti - se rozumí, že takové sdělení znamená poskytnutí vašeho konkrétního jednoznačného svobodného informovaného a výslovného souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů ze strany. Creative Fitness Developments, SL s účely stanovenými v oddíle "2" těchto zásad ochrany osobních údajů, jakož i s ohledem na vaši komunikaci nebo zasílání dokumentace. V opačném případě, pokud s tím uživatel nesouhlasí, zdržte se prosím zasílání e-mailů nebo sdělování svých osobních údajů na adresu Creative Fitness Developments, S.L.

4. Odesílání a zaznamenávání osobních údajů.

Odeslání osobních údajů je povinné pro kontaktování a získávání informací o produktech a službách společnosti. Creative Fitness Developments, SL. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů nebo nesouhlas s těmito zásadami ochrany údajů znamená nemožnost přihlásit se k odběru, zaregistrovat se nebo dostávat informace o produktech a službách společnosti. Creative Fitness Developments, SL.

5. Bezpečnostní opatření přijatá v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Creative Fitness Developments, S.L. informuje uživatele, že v souladu s ustanoveními LOPD a nařízení LOPD, královského dekretu 1720/2007, přijal technická a organizační opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti osobních údajů a k zamezení jejich změny, ztráty, zpracování nebo neoprávněného přístupu, s přihlédnutím ke stavu techniky, povahu uložených údajů a rizika, kterým jsou vystaveny, ať už pocházejí z lidské činnosti nebo z fyzického či přírodního prostředí, a že bude zaznamenávat údaje osobní povahy pouze v souborech, které splňují podmínky, jež jsou stanoveny v meritorních nařízeních s ohledem na jejich integritu a bezpečnost, a také na léčebná střediska, prostory, zařízení, systémy a programy. Podobně, Creative Fitness Developments, S.L.  zaručuje uživateli dodržování povinnosti zachovávat služební tajemství ohledně osobních údajů UŽIVATELŮ a povinnosti je uchovávat.

6. Uplatnění práva na námitku, přístup, opravu a zrušení údajů.

Stejně tak prohlašujete, že jste informováni o tom, že můžete kdykoli uplatnit svá práva na přístup, opravu, zrušení, námitku a odvolání, a to přiložením fotokopie svého DNI podle zákona 15/1999 LOPD zdarma na této adrese Av. Alfahuir, 40. Bajo 46020 - Valencia (Španělsko) nebo na následující e-mail: support@gnesisofficial.com

7. Zvláště citlivé údaje.

Při formalizaci volných textových polí není v žádném případě povoleno uvádět osobní údaje týkající se ideologie, odborové příslušnosti, náboženství, přesvědčení, zdraví, sexuálního života nebo rasových aspektů. V případě zadání jakýchkoli údajů týkajících se aspektů uvedených v žádosti o kontaktní formulář nebo e-mail, budou tyto údaje okamžitě vymazány z našich informačních systémů, aniž by bylo možné se zabývat učiněným dotazem, protože tyto údaje nejsou pro účel konzultace nezbytné nebo relevantní.

Údaje, které uživatel požaduje a které jsou označeny hvězdičkou (*), jsou nezbytně nutné k tomu, aby bylo možné uživatele kontaktovat. Neposkytnutí většího počtu údajů, než je nezbytně nutné, nebude v žádném případě znamenat snížení kvality služby.

8. Kvalita dat.

Creative Fitness Developments, S.L. upozorňuje uživatele, že s výjimkou existence zákonného zastoupení nemůže žádný uživatel používat identitu jiné osoby a sdělovat její osobní údaje, takže uživatel musí mít neustále na paměti, že pokud použije e-mailový kontaktní formulář, může uvést pouze osobní údaje odpovídající jeho vlastní identitě, které jsou přiměřené, relevantní, aktuální, přesné a pravdivé. Pro tyto účely nese uživatel výhradní odpovědnost za případné přímé a/nebo nepřímé škody způsobené třetím osobám or Creative Fitness Developments, SL, z důvodu použití osobních údajů jiné osoby nebo vlastních osobních údajů, pokud jsou nepravdivé, chybné, neaktuální, nevhodné nebo drzé. Stejně tak uživatel, který používá osobní údaje třetí osoby, bude této osobě odpovídat za informační povinnost stanovenou v čl. 5 odst. 4 LOPD pro případ, že osobní údaje nebyly od dotčené osoby získány, a/nebo za důsledky neinformování. Získané údaje jsou přiměřené účelu, pro který jsou shromažďovány, jsou přísně důvěrné, a proto nebudou sdělovány třetím osobám.

9. Údaje o nezletilých nebo zdravotně postižených osobách.

Pokud je uživatel nezletilý nebo nesvéprávný. Creative Fitness Developments, S.L., upozorňuje na nutnost mít souhlas rodičů, opatrovníků nebo zákonných zástupců se sdělováním jejich osobních údajů, k čemuž je zapotřebí souhlasu rodičů, opatrovníků nebo zákonných zástupců. Creative Fitness Developments, S.L. Zdržte se prosím používání e-mailové služby nebo kontaktního formuláře, pokud nemáte souhlas rodičů, opatrovníků nebo zákonných zástupců, kteří nejsou jinak Creative Fitness Developments, S.L., odpovědní za jednání nezletilých nebo nezpůsobilých.

10. Aktualizace dat.

Uživatel je jediným zdrojem informací o svých osobních údajích, takže. Creative Fitness Developments, SL, žádá, aby v zájmu neustálé aktualizace a doplňování vašich údajů v souladu se zásadami LOPD, sdělil na adresu uvedenou pro výkon práv na přístup, opravu, zrušení a námitku, jakoukoli jejich změnu, jakož i ukončení své činnosti v subjektu, který zastupuje, případně aby přistoupil k jejich zrušení a/nebo historickému zpracování.

11. Souhlas s reklamními zásilkami.

Stejně tak můžete dobrovolně souhlasit zaškrtnutím políčka "Přeji si dostávat komerční informace a reklamu od. Creative Fitness Developments, S.L." zasílat obchodní informace, reklamu a propagační akce o produktech a službách nabízených společností nebo jejím prostřednictvím. Creative Fitness Developments, S.L. v odvětví informačních technologií v současnosti i v budoucnosti. Komunikace může probíhat tradičními i elektronickými prostředky. Vaše osobní údaje budou uchovávány v našich informačních systémech po neomezenou dobu za účelem provádění marketingových kampaní na produkty a služby společnosti, pokud nevyužijete svého práva na odvolání uvedených reklamních zásilek.

12. Úprava těchto zásad ochrany osobních údajů.

Creative Fitness Developments, S.L. si vyhrazuje právo upravit tyto zásady tak, aby odpovídaly budoucímu vývoji legislativy nebo judikatury, jakož i zvyklostem v odvětví, a o všech případných změnách předem informovat UŽIVATELE.

 

  1. HOME
  2. Zásady ochrany osobních údajů
cs_CZČeština