A

Právní varování

Právní upozornění a informace o podmínkách používání webových stránek

V souladu s informační povinností stanovenou v článku 10 zákona 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu společnost CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L, jakožto vlastník webových stránek WWW.VITALYABG.COM, prohlašuje:

1. Identifikační údaje:

- Název společnosti: CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L.
- CIF: B40624918
- Sídlo společnosti: ALFAHUIR 40, VALENCIA (46020)
- E-mail: support@gnesisofficial.com
- Údaje o registraci v obchodním rejstříku: SVAZEK: 10755, KNIHA: 190531, ČÍSLO ZÁPISU: 1, ČÍSLO LISTU: 8035, ČÍSLO LISTU: 107, ODDÍL: 8, ČÍSLO ZÁPISU: 190531, ČÍSLO ZÁPISU: 1

Tyto informace odpovídají a upravují podmínky používání, omezení odpovědnosti a povinnosti, které uživatelé webové stránky zveřejněné pod doménovým jménem GNESISOFFICIAL.COM přijímají a zavazují se je dodržovat. Přijetí právního upozornění v žádném případě neznamená vznik smluvního vztahu mezi UŽIVATELEM a ZODPOVĚDNOSTÍ webových stránek, ani neovlivní ten, který měli dříve. Co se týče řádného používání webových stránek, na všechny obsažené informace se budou vztahovat práva, povinnosti a závazky stanovené kdykoli platnými právními předpisy, jakož i ty, které jsou stanoveny v tomto právním upozornění.

2. Definice

- "Stránka", doména GNESISOFFICIAL.COM, která je k dispozici uživatelům internetu.

- "Uživatel", fyzická nebo právnická osoba, která používá nebo prohlíží Stránky.

- "Obsah" jsou stránky, které tvoří celou doménu GNESISOFFICIAL.COM a které tvoří informace a služby, které společnost CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L zpřístupňuje uživatelům internetu. Obsahují zprávy, texty, fotografie, grafiku, ikony, loga, technologie, odkazy, textury, kresby, zvukové a/nebo obrazové soubory, nahrávky, software, vzhled, grafický design a zdrojové kódy a obecně jakýkoli materiál obsažený na Stránce.

- "Web", technické slovo, které označuje systém přístupu k informacím prostřednictvím internetu, který je konfigurován prostřednictvím stránek vytvořených pomocí jazyka HTML nebo podobného jazyka a programovacích mechanismů, jako jsou java, javascript, PHP nebo jiné atd. Tyto stránky navržené a zveřejněné pod názvem internetové domény jsou výsledkem informací, které jejich vlastník zpřístupňuje uživatelům internetu.

- "Hypertextový odkaz", technika, pomocí níž může uživatel procházet různé stránky webu nebo internetu pouhým kliknutím na text, ikonu, tlačítko nebo indikátor, který obsahuje odkaz.

- "Cookies", technický prostředek pro "sledování" a monitorování prohlížení webových stránek. Jedná se o malé textové soubory, které se zapisují do počítače uživatele. Tato metoda má důsledky pro soukromí, proto společnost CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L včas a spolehlivě oznámí jejich použití v okamžiku, kdy jsou na Stránce implementovány.

3. Uživatelé / Podmínky používání

Přístup a/nebo používání těchto webových stránek GNESISOFFICIAL.COM je podmíněno tím, že UŽIVATEL od tohoto přístupu a/nebo používání přijímá tyto podmínky používání, a to bez výhrad ke všem obecným ustanovením a podmínkám obsaženým v právním upozornění.

Pokud uživatel nesouhlasí s ustanoveními a podmínkami používání tohoto právního upozornění, zdrží se používání stránky.

4. Používání webových stránek

GNESISOFFICIAL.COM poskytuje přístup k článkům, informacím a údajům (dále jen "OBSAH"), které jsou ve vlastnictví společnosti CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. UŽIVATEL přebírá odpovědnost za používání těchto webových stránek.

Některé stránky webu (GNESISOFFICIAL.COM) mohou umožňovat účast prostřednictvím komentářů, v takovém případě může každý uživatel poslat text prostřednictvím formuláře vytvořeného pro tento účel. Odesláním uvedených textů, kliknutím na příslušný odkaz, UŽIVATEL souhlasí a souhlasí s tím, že bude vhodně využívat obsah, který GNESISOFFICIAL.COM nabízí prostřednictvím svých webových stránek, a nebude jej využívat pro:

(i) vykonávat nezákonné činnosti, které jsou nezákonné nebo v rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem.

(ii) šířit obsah nebo propagandu rasistické, xenofobní, pornografické a nezákonné povahy, propagující terorismus nebo útok na lidská práva.

(iii) způsobovat škody na fyzických a logických systémech (GNESISOFFICIAL.COM), jejích dodavatelů nebo třetích stran, zavádět nebo šířit počítačové viry nebo jakékoli jiné fyzické nebo logické systémy, které by mohly způsobit výše uvedené škody. .

(iv) pokoušet se získat přístup k e-mailovým účtům jiných uživatelů a případně je používat a upravovat nebo manipulovat s jejich zprávami.

(v) Stručně řečeno, dodržovat platné právní předpisy, morálku a obecně uznávané dobré mravy, veřejný pořádek a tyto všeobecné podmínky přístupu a užívání.

Za tímto účelem se UŽIVATEL zavazuje a zavazuje, že nebude používat žádný z Obsahu k nezákonným účelům nebo účinkům, které jsou zakázány v Právním upozornění nebo platnými právními předpisy, které poškozují práva a zájmy třetích osob nebo které mohou jakýmkoli způsobem poškodit , znemožnit, přetížit, zhoršit nebo znemožnit běžné používání Obsahu, počítačového vybavení nebo dokumentů, souborů a všech druhů obsahu uložených v jakémkoli počítačovém vybavení, které vlastní nebo má ve smluvním vztahu společnost CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L, ostatní Uživatelé nebo jakýkoli uživatel internetu (hardware a software).

UŽIVATEL se zavazuje, že nebude přenášet, šířit nebo zpřístupňovat třetím osobám jakýkoli materiál obsažený na Stránce, jako jsou informace, texty, data, obsah, zprávy, grafika, kresby, zvukové a/nebo obrazové soubory. , fotografie, nahrávky, software, loga, ochranné známky, ikony, technologie, fotografie, software, odkazy, grafické návrhy a zdrojové kódy, nebo jakýkoli jiný materiál, ke kterému měl jako Uživatel Stránek přístup, aniž by tento výčet měl jakýkoli charakter. omezující.

Stejně tak v souladu s výše uvedeným nesmí UŽIVATEL:

- Reprodukovat, kopírovat, distribuovat, zpřístupňovat nebo jakýmkoli jiným způsobem veřejně sdělovat, transformovat nebo upravovat obsah, pokud k tomu nemáte písemné a výslovné povolení společnosti CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L, která je vlastníkem příslušných práv, nebo pokud to není zákonem povoleno.

- mazat, manipulovat nebo jakkoli měnit "autorská práva" a další identifikační údaje o výhradě práv společnosti CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.Lo, otisky prstů a/nebo digitální identifikátory nebo jakékoli jiné technické prostředky stanovené pro vaše rozpoznání.

- Uživatel je povinen zdržet se získávání nebo dokonce pokusu o získání Obsahu jinými prostředky nebo postupy, než které jsou v závislosti na konkrétním případě k tomuto účelu zpřístupněny nebo které jsou k tomuto účelu uvedeny na webových stránkách, na nichž se Obsah nachází, nebo obecně těmi, které se na internetu k tomuto účelu obvykle používají, pokud nepředstavují riziko poškození nebo znefunkčnění Stránky a/nebo Obsahu.

5. Zásady ochrany osobních údajů. Ochrana údajů

Společnost CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L si je vědoma důležitosti ochrany údajů a soukromí UŽIVATELŮ, a proto zavedla politiku zpracování údajů, jejímž cílem je zajistit maximální bezpečnost při jejich používání a shromažďování, zaručit dodržování platných předpisů v této oblasti a nastavit tuto politiku jako jeden ze základních pilířů činnosti subjektu. Proto společnost CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. trvá na povinném seznámení se se svými zásadami ochrany osobních údajů: GNESISOFFICIAL.COM

6. Hypertextové odkazy

Jako službu našim návštěvníkům mohou naše webové stránky obsahovat hypertextové odkazy na jiné stránky, které nejsou provozovány ani kontrolovány společností CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. Společnost CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. proto nezaručuje ani neodpovídá za zákonnost, spolehlivost, užitečnost, pravdivost a aktuálnost obsahu těchto webových stránek ani za jejich zásady ochrany osobních údajů. Než poskytnete své osobní údaje těmto webovým stránkám, které nejsou součástí GNESISOFFICIAL.COM, mějte na paměti, že jejich postupy ochrany osobních údajů se mohou lišit od našich.

Stejně tak osoby, které mají v úmyslu vytvořit hypertextové odkazy mezi svými webovými stránkami a našimi (GNESISOFFICIAL.COM), musí dodržovat následující podmínky:

7. Úprava právního varování

Za účelem zlepšení výkonu webových stránek si společnost CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění provádět změny a aktualizace informací obsažených na webových stránkách, konfigurace a designu těchto stránek a tohoto právního upozornění, jakož i dalších konkrétních podmínek. Pokud se uvedené zvláštní podmínky dotknou UŽIVATELE, bude o tom řádně informován a bude moci nepřijmout a neuplatňovat tyto podmínky platné do okamžiku a do ukončení smluvního vztahu s vlastníkem webových stránek. Přijetí právního upozornění neznamená vznik jakéhokoli obchodního vztahu, s výjimkou práv, povinností a závazků, které vyplývají z řádného používání těchto webových stránek v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré aktualizace a/nebo změny budou oznámeny při vstupu na webové stránky, aby každý UŽIVATEL mohl znát jejich rozsah.

8. Duševní / průmyslové vlastnictví

Společnost CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L je vlastníkem všech práv duševního a průmyslového vlastnictví svých webových stránek, jakož i prvků na nich obsažených (například obrázků, zvuku, audia, videa, softwaru nebo textů; značek nebo log, barevných kombinací, struktury a designu, výběru použitých materiálů, počítačových programů nezbytných pro jejich provoz, přístup a používání atd.), které jsou ve vlastnictví společnosti CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L nebo jejích poskytovatelů licence, přičemž všechna práva jsou vyhrazena.

Jakékoli použití, které nebylo předem schváleno společností CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L, bude považováno za závažné porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví autora.

UŽIVATEL se zavazuje respektovat práva duševního a průmyslového vlastnictví společnosti CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. Prvky webu si můžete prohlížet a dokonce je tisknout, kopírovat a ukládat na pevný disk počítače nebo na jakýkoli jiný fyzický nosič, pokud je to pouze a výhradně pro vaše osobní a soukromé použití. UŽIVATEL se musí zdržet mazání, pozměňování, obcházení nebo manipulace s jakýmkoli ochranným zařízením nebo bezpečnostním systémem, který byl nainstalován na stránkách CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L.

Veškeré ochranné známky, obchodní názvy nebo rozlišovací znaky jakéhokoli druhu, které se objevují na Stránce, jsou majetkem společnosti CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L nebo případně třetích stran, které povolily jejich používání, aniž by se mělo za to, že používání nebo přístup k Portálu a/nebo k Obsahu přisuzuje Uživateli jakékoliv právo na výše uvedené ochranné známky, obchodní názvy a/nebo rozlišovací znaky, a žádné z práv na využívání, která existují nebo mohou existovat k uvedenému Obsahu, nelze chápat jako převedené na Uživatele.

Stejně tak je obsah duševním vlastnictvím společnosti CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L., případně třetích stran, a proto práva duševního vlastnictví vlastní společnost CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. nebo třetí strany, které povolily jejich použití, jimž výkon odpovídá. výhradní práva na jejich využití jakýmkoli způsobem a zejména práva na reprodukci, distribuci, veřejné šíření a přeměnu. Reprodukce, distribuce a veřejné sdělování, včetně způsobu jejich zpřístupnění, celého obsahu těchto webových stránek nebo jeho části, pro komerční účely, na jakémkoli médiu a jakýmikoli technickými prostředky, jsou bez oprávnění výslovně zakázány. by CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L

Neoprávněné použití informací obsažených na této stránce, jakož i porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví společnosti CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L nebo třetích stran, které jsou součástí stránky a které přenesly její obsah, bude mít za následek vznik zákonem stanovené odpovědnosti.

9. Soubory cookie

Soubory cookie jsou technickým prostředkem pro "sledovatelnost" a monitorování navigace na webových stránkách. Jedná se o malé textové soubory, které se zapisují do počítače uživatele. Tato metoda má vliv na soukromí, a proto společnost CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. informuje, že může používat soubory cookie k sestavování statistik o používání webových stránek a také k identifikaci počítače Uživatele, což umožňuje jeho rozpoznání při dalších návštěvách. V každém případě může uživatel nastavit svůj prohlížeč tak, aby při návštěvách webových stránek nepovoloval používání souborů cookie.

Společnost CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L si je vědoma důležitosti ochrany osobních údajů a soukromí UŽIVATELŮ, a proto trvá na tom, abyste si přečetli Zásady používání souborů cookie na našich webových stránkách GNESISOFFICIAL.COM.

10. Dostupnost stránky

Společnost CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. nezaručuje, že nedojde k přerušení nebo chybám v přístupu ke Stránkám, jejich obsahu, ani že budou aktualizovány, ačkoli se bude snažit jim případně zabránit, opravit je nebo je aktualizovat. V důsledku toho společnost CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L neodpovídá za škody jakéhokoli druhu způsobené UŽIVATELI, které vzniknou v důsledku poruch nebo odpojení v telekomunikačních sítích, které způsobí pozastavení, zrušení nebo přerušení služby Portálu během poskytování služby. sebe nebo dříve.

Společnost CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. vylučuje, s výjimkami stanovenými platnými právními předpisy, jakoukoli odpovědnost za škody jakékoli povahy, které mohou být způsobeny nedostupností, nepřetržitostí nebo kvalitou provozu Stránek a Obsahu, nesplněním očekávání užitečnosti, které uživatelé mohli Stránkám a Obsahu přisoudit.

Funkcí hypertextových odkazů, které se objevují na těchto webových stránkách, je výhradně informovat uživatele o existenci jiných webových stránek, které obsahují informace o dané problematice. Uvedené hypertextové odkazy nepředstavují žádný návrh ani doporučení.

Společnost CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. není odpovědná za případné bezpečnostní chyby, které mohou nastat, ani za škody, které mohou být způsobeny na počítačovém systému uživatele (hardwaru a softwaru) nebo na souborech či dokumentech v něm uložených v důsledku :

- Přítomnost viru v počítači uživatele, který je používán k připojení ke službám a obsahu webových stránek,
- Porucha prohlížeče nebo používání jeho neaktualizovaných verzí.

Společnost CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. neodpovídá za obsah uvedených odkazovaných stránek, za fungování nebo užitečnost hypertextových odkazů nebo za výsledky těchto odkazů, ani nezaručuje, že se na nich nevyskytují viry nebo jiné prvky, které by mohly způsobit změny v počítačovém systému. (hardwaru a softwaru), dokumentech nebo souborech uživatele, přičemž vylučuje jakoukoli odpovědnost za škody jakéhokoli druhu způsobené uživateli z tohoto důvodu.

Přístup na Stránky neznamená závazek společnosti CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. kontrolovat, zda se na nich nevyskytují viry, červi nebo jiné škodlivé počítačové prvky. V každém případě dostupnost vhodných nástrojů pro detekci a dezinfekci škodlivých počítačových programů odpovídá uživateli, proto společnost CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L neodpovídá za případné bezpečnostní chyby, které mohou nastat během poskytování služby. stránky, ani za případné škody, které mohou být způsobeny na počítačovém systému uživatele nebo třetích osob (hardwaru a softwaru), na souborech nebo dokumentech v něm uložených v důsledku přítomnosti virů v počítači uživatele, který je používán pro připojení ke službám a obsahu webu, nesprávné funkce prohlížeče nebo používání jeho neaktualizovaných verzí.

11. Kvalita stránky

Vzhledem k dynamickému a měnícímu se prostředí informací a služeb poskytovaných prostřednictvím této stránky se společnost CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. snaží, ale nezaručuje úplnou pravdivost, přesnost, spolehlivost, užitečnost a/nebo aktuálnost obsahu.

Informace obsažené na stránkách, které tvoří tento portál, mají pouze informativní, poradenský, informační a reklamní charakter. V žádném případě nenabízejí ani nemají povahu závazného nebo smluvního závazku.

Společnost CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. vylučuje veškerou odpovědnost za rozhodnutí, která může UŽIVATEL učinit na základě těchto informací, jakož i za případné typografické chyby, které mohou dokumenty a grafika stránky obsahovat. Informace podléhají možným pravidelným změnám bez předchozího upozornění na jejich obsah z důvodu rozšíření, zlepšení, opravy nebo aktualizace obsahu.

12. Dostupnost obsahu

Poskytování služby Stránky a obsahu je v zásadě časově neomezené. Společnost CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. je však oprávněna kdykoli ukončit nebo pozastavit poskytování služby Stránky a/nebo jakéhokoli Obsahu. Kdykoli to bude rozumně možné, společnost CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L předem oznámí ukončení nebo pozastavení poskytování Stránek.

K dispozici jsou formuláře stížností, které si můžete vyžádat od správce údajů způsobem uvedeným v oddíle 1 nebo prostřednictvím formulářů dostupných na spotřebitelských úřadech vašeho autonomního společenství.

13. Jurisdikce

V případě jakýchkoli otázek týkajících se výkladu, uplatňování a dodržování tohoto právního upozornění, jakož i nároků, které mohou vzniknout v důsledku jeho použití, se všechny zúčastněné strany podřizují platným španělským právním předpisům, které určují příslušnou jurisdikci v každém konkrétním případě.

14. Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí španělským právem.

Všechna autorská práva jsou vyhrazena mezinárodními zákony a smlouvami o duševním vlastnictví. Jejich kopírování, rozmnožování nebo šíření, ať už vcelku nebo po částech, jakýmkoli způsobem je výslovně zakázáno.

cs_CZ